Reorganisatie geeft impuls aan gesloten kringloop

Nieuwe opzet inzameling en recycling van e-waste brengt ambitieuze lange termijn inzameldoelstellingen Europa binnen bereik

De producentenorganisaties van elektrische apparaten gaan de organisatie van de inzameling en recycling van hun afgedankte apparaten (e-waste) versterken. Onder de verantwoordelijkheid van een nieuwe regieorganisatie stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) wordt in de loop van 2020 het systeem van inzameling en recycling van e-waste, zoals u dat nu kent, geherstructureerd en gestroomlijnd.

De ingreep is een noodzakelijke voorwaarde om de Europese inzameldoelstelling te behalen, die producenten verplicht om 65 procent van alle nieuw op de markt gebrachte apparatuur in te zamelen en hoogwaardig te recyclen.

Aanpak versnippering| optimalisering organisatie

Om aan die doelstellingen te voldoen moeten producenten van witgoed, audio- en visual apparatuur, gereedschappen, ICT, verlichting, zonnepanelen en overige apparaten:

  • een landelijk innamesysteem opzetten en consumenten informeren;
  • de kosten daarvan dragen en een financiële waarborg bieden dat zij ook in de toekomst hun verantwoordelijkheid kunnen nakomen;
  • aan de overheid rapporteren hoe zij invulling geven aan hun verantwoordelijkheden.
  • De huidige versnippering van producentenverantwoordelijkheid staat een optimalisering van de organisatie van de inzameling en recycling van e-waste in de weg. Op termijn leidt dit tot afname van de landelijke dekking van het inzamelsysteem en uitholling van de kwaliteit van de recycling.

Centrale regie| gescheiden (efficiënte) uitvoering

Stichting OPEN neemt in de nieuwe opzet de verantwoordelijkheid voor de inzameling en recycling van e-waste in heel Nederland op zich. Namens alle producenten voert de stichting de regie op het behalen van de doelstellingen op de meest effectieve en efficiënte manier. Namens alle producenten is zij gesprekspartner van de overheid.

Het feitelijk inzamelen, sorteren, transporteren en recyclen van e-waste wordt door marktpartijen uitgevoerd. Een eigen inkooporganisatie sluit contracten met deze partijen in de vrije markt. Dat maakt de markt transparanter en toegankelijker en zorgt voor een grotere mate van mededinging en kostenefficiency.

Eerlijke kostenverdeling| één AVV

De producenten die hun verantwoordelijkheid voor het behalen van de inzameldoelstelling van e-waste overdragen aan stichting OPEN, dragen naar rato van hun activiteiten bij aan de kosten. Om te verzekeren dat dit op een transparante en eerlijke manier gebeurt, gaat de stichting bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aanvragen (behalve voor lampen, waarvoor stichting LightRec eerder al een AVV heeft verkregen). De AVV verplicht alle producenten om hun bijdrage te betalen. Kruissubsidiëring van de kosten wordt uitgesloten.

Draagvlak voor de nieuwe structuur onder producenten van verschillende soorten elektrische apparatuur is geborgd door directe vertegenwoordiging van elke branche in het bestuur van stichting OPEN.


 

Stichting OPEN neemt in de nieuwe opzet de verantwoordelijkheid voor de inzameling en recycling van e-waste in heel Nederland op zich.

Stichting OPEN